Privacy verklaring ATB Extreme

Privacybeleid  ATB-club Extreme Swalmen (20 mei 2018). 
 
Vereniging ATB-club Extreme Swalmen (hierna te noemen ATB Extreme Swalmen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  ATB Extreme Swalmen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid; • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 
Als ATB Extreme Swalmen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
ATB-club Extreme Swalmen  Secretariaat: Dhr. Bart Lintjens Grindbank 18 6071 SE  Swalmen info@atb-extreme.nl 
   
WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS Uw persoonsgegevens worden door ATB Extreme Swalmen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
• Om u als lid van de vereniging te registreren; • Het aan u versturen van contributienota’s, clubmededelingen, nieuwsbrieven en uitnodigingen; • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen aangaande clubzaken c.q. calamiteiten; • Attenties te kunnen sturen met verjaardagen; • Het restitueren van contributiegelden, uitbetalen van vergoedingen en mogelijk in de toekomst het automatisch incasseren van contributiegelden (dit laatste na uw expliciete persoonlijke toestemming). 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
• Voornaam; • Tussenvoegsel; • Achternaam; • Straat en huisnummer; • Postcode en woonplaats; • Telefoonnummer; • E-mailadres; • Geslacht; • Geboortedatum; • Bankrekeningnummer; • Uw toestemming voor publicatie van verenigingsfoto’s/sfeerfoto’s op social media waarop u als persoon herkenbaar bent • Uw toestemming voor het langer bewaren, tot maximaal 50 jaar na einde lidmaatschap,  van uw gegevens in het kader van historisch perspectief (om u te kunnen uitnodigen voor toekomstige jubilea c.q. reünie van de vereniging). 
VERSTREKKING AAN DERDEN De gegevens die u aan ons geeft zullen wij nooit aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
MINDERJARIGEN Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

BEWAARTERMIJN ATB Extreme Swalmen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u toestemming heeft gegeven zullen uw NAW-gegevens in het kader van historisch perspectief tot maximaal 50 jaar na einde lidmaatschap bewaart blijven. 
BEVEILIGING Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; • Alle personen die namens ATB Extreme Swalmen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
KLACHTEN Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
Publicatie Privacybeleid Ons privacybeleid is gepubliceerd op onze website www.atb-extreme.nl . 
 
20 mei 2018,   Bestuur ATB-club Extreme 

 

Agenda

Feestavond 2022 (nog niet bekend)

ATB Extreme Toertocht 5 september 2021 gaat helaas niet door en is UITGESTELD naar 2022 !! 
 

ATB Extreme fietsweekend 2021 (nnb)

Jaarvergadering
nnb 2022